Regulamin 2021

REGULAMIN

STRONY INTERNETOWEJ WWW.RADJTUKAN.PL

ORAZ RAJDU TUKAN (EDYCJA 2021)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.       Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób uczestnictwa w Rajdzie Tukan – edycja 2021, a także zasady działania strony internetowej www.rajdtukan.pl.

2.       Definicje:

1)      Rajd – Rajd Tukan (edycja 2021) będący offroad’owym amatorskim rajdem sportowym organizowanym przez Organizatora na zasadach przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu,

2)      Organizator – Fundacja „Dwa Światy” z siedzibą pod adresem: Raczyce 11, 52-210 Henryków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000350780, NIP: 8871799720, będąca organizacją pożytku publicznego, e-mail: jacek.szpunt@dwaswiaty.org.pl,

3)      Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem: www.rajdtukan.pl, prowadzona przez Organizatora na potrzeby organizacji Rajdu,

4)      Uczestnik (Uczestnicy) – pełnoletnia osoba fizyczna uczestnicząca w Rajdzie, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, spełniająca warunki uczestnictwa w Rajdzie przewidziane postanowieniami niniejszego Regulaminu,

5)      Program – szczegółowy program Rajdu, który zostanie zamieszczony na Stronie internetowej Organizatora najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia Rajdu, określający w szczególności starty poszczególnych wydarzeń oraz Odcinków Specjalnych odbywających się w ramach Rajdu,

6)      Odcinki Specjalne – trasy znajdujące się poza drogami publicznymi na terenach zamkniętych dla ruchu drogowego, wyznaczone przez Organizatora na potrzeby Rajdu jako trasy sportowe, oznaczone taśmami, liniami lub strzałkami w sposób umożliwiający przejazd Uczestnikom,

7)      Klasy  – klasy umiejętności Uczestników jako kierowców motocykli, wśród których wyróżniamy trzy stopnie trudności zależnie od charakteru Odcinka Specjalnego, tj.:

·        Klasę EASY  – Odcinki Specjalne obejmujące drogi szutrowe, drogi polne, podjazdy oraz łatwe łagodne zjazdy o niskim stopniu trudności, przy czym w przypadku tej Klasy – zależnie od możliwości związanych z terenem, na którym Rajd będzie się odbywał – zamiast Odcinków Specjalnych mogą zostać wprowadzone trasy w ramach dróg publicznych,

·        Klasę MEDIUM – Odcinki Specjalne obejmujące Klasę EASY z dodatkowymi naturalnymi przeszkodami w postaci drzew, skosów,  podjazdów oraz przepraw błotnych o średnim stopniu trudności,

·        Klasę EXPERT – Odcinki Specjalne obejmujące Klasę MEDIUM z dodatkowymi naturalnymi przeszkodami w postaci drzew, skosów,  podjazdów oraz przepraw błotnych o wysokim stopniu trudności,

z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu,

8)      Podklasy – podział poszczególnych Klas uwzględniający pojemność silnika motocykla, wśród których wyróżniamy:

·        Podklasę LEKKĄ, tj. motocykle o pojemności od 250 ccm do 570 ccm,

·        Podklasę JEDNOGAROWĄ, tj. motocykle o  pojemności  od 571 ccm posiadające jeden cylinder,

·        Podklasę DWUGAROWĄ, tj. motocykle o  pojemności  od 571 ccm posiadające co najmniej  dwa cylidnry,

9)      Baza Rajdu – miejsce zakwaterowania Uczestników oraz umiejscowienia Biura Rajdu, którym będzie teren Ośrodka Wczasowo-Wypoczynkowego HOTTUR Borowice zlokalizowanego w Borowicach w gminie Sosnówka (koło Karpacza), koordynaty: 50.79047758836656, 15.693980546606376,

10)    Formularz rejestracji – formularz elektroniczny dostępny na Stronie internetowej, za pomocą którego można zarejestrować się na Rajd i uzyskać status Uczestnika,

11)    Siła Wyższa – niezależne od Organizatora, Uczestników oraz innych podmiotów i niemożliwe do przewidzenia okoliczności, których nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, w tym w szczególności klęski żywiołowe, stany nadzwyczajne (w tym wprowadzone w związku z epidemią), strajki, awarie techniczne o szerokim zasięgu,

12)    Regulamin – niniejszy Regulamin Strony internetowej oraz Rajdu.

3.       Wszelkie kwestie organizacyjne związane z Rajdem nadzoruje Komandor Rajdu, którym jest Jacek Szpunt, (e-mail: jacek.szpunt@dwaswiaty.org.pl).

4.       Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Rajdzie i obowiązują wszystkich Uczestników.

5.       Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Uczestników będących konsumentami, przysługujących im na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.

6.       Celami Rajdu zamierzonymi przez Organizatora są:

a)      popularyzacja turystyczna, regionu, w którym Rajd się odbywa,

b)      propagowanie zasad bezpiecznego sportu motorowego oraz zasad ruchu drogowego,

c)       doskonalenie techniki jazdy motocyklem, w tym w szczególności manewrowania oraz jazdy w trudnych warunkach terenowych,

d)      popularyzacja oraz edukacja w zakresie zasad udzielania doraźnej, pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych,

e)      propagowanie zasad Fair Play oraz postawy „dobrego motocyklisty”.

§ 2. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE STRONY INTERNETOWEJ.

1.       Korzystanie ze Strony internetowej jest całkowicie dobrowolne.

2.       Na Stronie internetowej zostały lub – w przewidzianych w Regulaminie terminach – zostaną zamieszczone niniejszy Regulamin, Program, Formularz rejestracji, Klauzula informacyjna RODO dla Uczestników, Polityka prywatności oraz wszelkie inne informacje dotyczące Rajdu. Organizator zamieszcza dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, na Stronie internetowej w sposób umożliwiający ich pobranie, zapisanie i wydrukowanie w każdym czasie.

3.       Do korzystania ze Strony internetowej niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

4.       Uczestnik oraz każdy inny użytkownik Strony internetowej zobowiązany jest do korzystania z niej w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich.

5.       Uczestnik oraz każdy inny użytkownik Strony internetowej nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Strony internetowej, w tym w szczególności nie może:

a)      ingerować w treść i elementy graficzne Strony internetowej,

b)      zamieszczać na Stronie internetowej treści o charakterze bezprawnym,

c)       wprowadzać do Strony internetowej jako systemu informatycznego szkodliwych danych, w szczególności w postaci złośliwego oprogramowania, tj. wirusów, plików szpiegujących itp.

d)      wykorzystywać Strony internetowej do celów innych niż jej przeznaczenie, tj. w szczególności nie może rozsyłać wiadomości typu SPAM lub podobnych oraz prowadzić w ramach Strony internetowej jakiejkolwiek działalności gospodarczej, komercyjnej, reklamowej czy promocyjnej na swoją rzecz, jeżeli nie jest to przedmiotem współpracy z Organizatorem.

6.       Uczestnik oraz każdy inny użytkownik Strony internetowej zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych), wszelkich treści, zdjęć, elementów graficznych i materiałów zamieszczonych na Stronie internetowej bez pisemnej zgody Organizatora albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują do nich prawa własności intelektualnej, z wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7.       Naruszenie postanowień punktu poprzedzającego mogłoby stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.

8.       Uczestnik oraz każdy inny użytkownik Strony internetowej ponosi wobec Organizatora oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z:

a)      naruszeniem przez Uczestnika oraz każdego innego użytkownika Strony internetowej przepisów prawa, w tym w szczególności praw osób lub podmiotów trzecich oraz postanowień niniejszego Regulaminu,

b)      nieprawidłowym lub nieuprawnionym korzystaniem ze Strony internetowej, jak również za związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w działaniu Strony internetowej, w tym w szczególności za prowadzenie działań, o których mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu,

9.       Odpowiedzialność, o której mowa w punkcie poprzedzającym, obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz Organizatora oraz osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym w szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z wyrządzeniem mu szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.

10.    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Strony internetowej spowodowanych jej serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jej funkcjonalności. Jednocześnie Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

§ 3. TERMIN I MIEJSCE RAJDU.

1.       Rajd odbędzie się w jednym z dwóch wskazanych niżej terminów, tj. :

·        w dniach 29-30 maja 2021 r.

albo

·        w dniach 27-28 sierpnia 2021 r.,

zależnie od tego, w którym z tych terminów Rajd będzie mógł się odbyć mając na względzie ograniczenia wprowadzone przez obowiązujące przepisy prawa w związku z sytuacją epidemiczną, które stanowią Siłę Wyższą w rozumieniu przepisów prawa.

2.       Jeżeli Rajd nie będzie mógł się odbyć w dniach 29-30 maja 2021 r. ze względu na wystąpienie Siły Wyższej w dniach 29-30 maja 2021 r., wówczas Rajd odbędzie się w dniach 27-28 sierpnia 2021 r.

3.       Organizator w terminie do dnia 15 maja 2021 r. potwierdzi w drodze ogłoszenia termin odbycia Rajdu w dniach 29-30 maja 2021 r. albo wskaże, iż terminem tym będą dni 27-28 sierpnia 2021 r. Jeżeli po potwierdzeniu odbycia Rajdu w dniach 29-30 maja 2021 r. wprowadzone zostaną nowe przepisy prawa w zakresie dalszych ograniczeń w związku z sytuacją epidemiczną, stanowiące Siłę Wyższą i skutkujące niemożnością odbycia Rajdu w dniach 29-30 maja 2021 r., postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie, a właściwym terminem realizacji Rajdu będą dni 27-28 sierpnia 2021 r.

4.       Ogłoszenie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, zostanie zamieszczone na Stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora, takich jak Facebook oraz Instagram.

5.       Każdy Uczestnik zapisujący się na Rajd i spełniający warunki uczestnictwa, o których mowa w § 4 niniejszego Regulaminu, oświadcza, iż oba terminy wskazane w pkt 1 niniejszego paragrafu są dla niego dostępne i akceptowalne. W szczególności Uczestnik oświadcza, iż realizacja Rajdu w dniach 27-28 sierpnia 2021 r. zamiast w dniach 29-30 maja 2021 r. nie będzie stanowić podstawy do odstąpienia od umowy uczestnictwa zawartej z Organizatorem w oparciu o art. 495 Kodeksu cywilnego, jeżeli Rajd nie będzie mógł się odbyć w dniach 29-30 maja 2021 r. z powodu Siły Wyższej.

§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA, TRASY I KLASYFIKACJE .

1.       Uczestnictwo w Rajdzie wymaga spełnienia określonych warunków dotyczących samego Uczestnika, jak i posiadanego przez niego motocykla.

2.       Warunki uczestnictwa w Rajdzie są następujące:

a)      w przypadku Uczestników Rajdu jako kierowców motocykli:

·        uzyskanie statusu Uczestnika, w tym w szczególności poprzez uiszczenie opłaty rejestracyjnej za uczestnictwo wskazanej w § 6 pkt 1, co zostaje potwierdzone przez umieszczenie Uczestnika na liście startowej zamieszczonej na Stronie internetowej,

·       posiadanie ważnego prawa jazdy kategorii A,

·        posiadanie kasku oraz obowiązkowa jazda w kasku, przy czym Organizator rekomenduje w szczególności kask typu enduro cross z daszkiem,

·        posiadanie obuwia zabezpieczającego stopy przed skręceniem – zakazana jest jazda w obuwiu sportowym krótkim typu adidas,

·        w miarę możliwości – dodatkowe ochraniacze na kolana, ręce oraz inne części działa, w tym szczególnie narażone na zranienie (tzw. zbroja),

b)      w przypadku motocykli, z których podczas Rajdu korzystają Uczestnicy:

·        motocykl dopuszczony jest ruchu drogowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz innych właściwych przepisów prawa,

·        pojemność silnika motocykla wynosi powyżej 250 ccm,

·        ważny dowód rejestracyjny oraz aktualne ubezpieczenie OC, mając w szczególności na względzie, że trasy dojazdowe do poszczególnych Odcinków Specjalnych Rajdu przebiegają przez drogi publiczne, na których zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym i których Uczestnicy zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać,

·        ogumienie typu kostka, opona hard enduro, enduro – motocykle posiadające ogumienie asfaltowe nie zostaną dopuszczone do udziału w Rajdzie,

·        powinien być sprawny techniczne, co potwierdza w szczególności pozytywna weryfikacja Organizatora wystawiona po badaniu technicznym, o którym mowa w § 8 pkt 4,

·        inne wymogi określone jako obowiązkowe w Warunkach technicznych stanowiących Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

3.       Szczegóły dotyczące kwestii technicznych, o których mowa w punkcie poprzedzającym, zostały doprecyzowane w Warunkach technicznych stanowiących Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, odnoszących się w szczególności do motocykli, opon, stroju, kasku i butów, przy czym wskazane wymogi mogą być obowiązkowe lub zalecane, co Organizator określa w Warunkach technicznych lub w niniejszym Regulaminie.

4.       W sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, Komandora Rajdu, Kierownika lub obsługę informacyjno-porządkową niespełnienia któregokolwiek z warunków, o których mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu (z wyjątkiem warunków określonych jako zalecane), Uczestnik nie może zostać dopuszczony do Rajdu.

§ 5. ZAPISY NA RAJD.

1.       Rejestracja na Rajd jest ograniczona liczbą dostępnych miejsc, która wynosi:

·        dla Klasy EASY – 90 Uczestników,

·        dla Klasy MEDIUM – 150 Uczestników,

·        dla Klasy EXPERT – 60 Uczestników.

2.       Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany limitów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, jeżeli wymagają tego względy organizacyjne i nie wpłynie to na poziom bezpieczeństwa Uczestników.

3.       Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji w zakresie Klas i Podklas, w sytuacji, w której liczba Uczestników nie pozwoli na utworzenie odpowiedniej Klasy lub Podklasy, lub pojawi się konieczność utworzenia innego rodzaju klasyfikacji o charakterze doraźnym, mając na względzie w szczególności zapewnienie planowego przebiegu Rajdu oraz należytego poziomu bezpieczeństwa Uczestników.

4.       Rejestracja rozpoczyna się w dniu 14 marca 2021 r. i trwa do wyczerpania ilości dostępnych miejsc zgodnie z limitami wskazanymi w pkt 1 niniejszego paragrafu.

5.       Zapisy zostaną zamknięte w momencie wyczerpania limitów Uczestników, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, ale nie później niż do dnia 10 maja 2021 r.

6.       Rejestracja może być dokonana:

a)      elektronicznie za pośrednictwem Formularza rejestracji zamieszczonego na Stronie internetowej,

b)      osobiście w czasie trwania Rajdu w Biurze Rajdu w godzinach jego pracy, o których mowa w § 8 pkt 3.

6.       W przypadku, o którym mowa w lit. a punktu poprzedzającego, informacja o uruchomieniu Formularza rejestracji zostanie zamieszczona na Stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora, takich jak Facebook oraz Instagram, w dniu, o którym mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu.

7.       Warunkiem prawidłowej rejestracji oraz uzyskania statusu Uczestnika jest:

a)      spełnienie wymogów, o których mowa w § 4 pkt 2,

b)      prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracji, w tym w szczególności podanie prawidłowych danych osobowych oraz informacji na temat Klasy i Podklasy, w ramach której Uczestnik zamierza wziąć udział w Rajdzie, przy czym wybór Klasy polega na wyborze wariantu Klasa EASY lub Klasa MEDIUM/EXPERT (w przypadku drugiej opcji ostateczne zakwalifikowanie się do danej Klasie następuje w ramach tzw. Prologu, o którym mowa w pkt 10 niniejszego paragrafu),

c)       uiszczenie opłaty rejestracyjnej, o której mowa w § 6 pkt 1,

d)      zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu, Klauzuli informacyjnej RODO dla Uczestników oraz Polityki prywatności.

8.       Wypełnienie Formularza rejestracji polega na uzupełnieniu poszczególnych rubryk (w tym obowiązkowych oznaczonych gwiazdką i dobrowolnych bez gwiazdki) na Stronie internetowej w zakładce „Zapisy 2021” o zgodne ze stanem faktycznym dane osobowe i informacje, kliknięcie „Akceptuję ”, a następnie po zweryfikowaniu prawidłowości wprowadzonych danych osobowych i informacji oraz odhaczeniu oświadczeń obowiązkowych, dokonanie rejestracji poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij ”.

9.       Po dokonaniu prawidłowej rejestracji oraz spełnieniu warunków udziału w Rajdzie, Uczestnik otrzymuje potwierdzenie wpływu Formularza rejestracji na adres e-mail podany w Formularzu rejestracji.

10.    Ostateczna klasyfikacja Uczestników w zakresie Klas MEDIUM oraz EXPERT ustalona zostanie w oparciu wyniki tzw. Prologu. Prolog oznacza, iż do Klasy EXPERT zakwalifikowanych zostaje pierwszych 20 Uczestników w poszczególnych Podklasach, a Uczestnicy poniżej 20. miejsca zostają zakwalifikowani do Klasy MEDIUM.

11.    O uczestnictwie w Rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń rejestracyjnych, z uwzględnieniem postanowień niniejszego punktu. W przypadku wyczerpania się liczby dostępnych miejsc dla Uczestników Rajdu, o uczestnictwie w Rajdzie decyduje data wpłynięcia opłaty rejestracyjnej na rachunek bankowy Organizatora, o której mowa w § 6 pkt 1. O odrzuceniu rejestracji z powodu wyczerpania liczby miejsc zgłaszający zostanie poinformowany wiadomością e-mail na adres e-mail podany w Formularzu rejestracji, a w razie dokonania jakichkolwiek płatności zostaną one niezwłocznie zwrócone na rachunek bankowy lub kartę płatniczą zgłaszającego, z których ich dokonano.

§ 6. OPŁATA REJESTRACYJNA.

1.       Wysokość opłaty rejestracyjnej uzależniona jest od momentu zapisu Uczestnika i wynosi:

a)      625 zł – jeżeli rejestracja nastąpi w terminie do dnia 10 maja 2021 r.,

b)      700 zł – jeżeli rejestracja nastąpi w dniu rozpoczęcia Rajdu, przy czym taka rejestracja jest możliwa, jeżeli limity Uczestników, o których mowa w § 5 pkt 1, nie zostały wyczerpane, Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie, a zapisu i uiszczenia opłaty rejestracyjnej dokona niezwłocznie w Biurze Rajdu w godzinach jego pracy wskazanych w § 8 pkt 3.

2.       Uczestnikom w trakcie trwania Rajdu mogą towarzyszyć pasażerowie, w przypadku których pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 150 zł, bez względu na moment zapisu, która obejmuje koszty zakwaterowania oraz wyżywienia podczas trwania Rajdu. Do pasażerów, o których mowa w niniejszym punkcie, stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Uczestników.

3.       Kwoty, o których mowa w dwóch punktach poprzedzających, są kwotami brutto.

4.       Opłaty rejestracyjnej należy dokonać na rzecz Organizatora na następujący nr rachunku bankowego:

Fundacja „Dwa Światy”

1750 1064 0000 0000 2110 9371

tytułem: „Rajd Tukan, imię i nazwisko oraz adres e-mail Uczestnika”

5.       Uczestnik może wybrać następujące sposoby płatności w przypadku rejestracji poprzez Formularz rejestracji:

a)      przelew zwykły lub internetowy na rachunek bankowy Organizatora – w tym przypadku decydująca jest data i godzina wpłynięcia środków na rachunek bankowy Organizatora,

b)      płatność on-line za pośrednictwem platformy internetowej DotPay – w tym przypadku decydująca jest data i godzina otrzymania przez Organizatora informacji z systemu wskazanej platformy internetowej o dokonaniu płatności.

6.       W przypadku, o którym mowa w lit. b punktu poprzedzającego, płatności internetowe dokonywane on-line obsługiwane są za pośrednictwem platformy DotPay dostępnej na stronie www.dotpay.pl, przez Dotpay S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, KRS: 0000296790, NIP: 6342661860, REGON: 240770255, wpisaną jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w UKNF pod numerem: IP14/2013.

7.       W przypadku rejestracji osobistej w czasie trwania Rajdu, o której mowa w pkt 1 lit. d niniejszego paragrafu, opłata rejestracyjna jest uiszczana niezwłocznie w formie gotówkowej.

8.       Jeżeli rejestracji lub uiszczenia opłaty rejestracyjnej w imieniu Uczestnika dokona osoba lub podmiot trzeci, taka osoba lub podmiot trzeci oświadcza, że posiada stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) od Uczestnika do podania wszelkich wymaganych i dotyczących go danych osobowych oraz informacji.

9.       W razie dokonywania opłaty rejestracyjnej w imieniu kilku Uczestników, w tytule przelewu należy podać imiona i nazwiska wszystkich Uczestników, których dotyczy przelew, oraz adres e-mail osoby dokonującej przelewu.

10.    Opłaty rejestracyjnej należy dokonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dokonania rejestracji, jak również nie później niż do upływu terminów zmieniających wysokość opłaty rejestracyjnej, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu.

11.    Brak uregulowania opłaty rejestracyjnej za udział w Rajdzie na zasadach wskazanych w postanowieniach niniejszego paragrafu, a w szczególności po upływie terminu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, skutkuje anulowaniem rejestracji. W takim przypadku – w celu zapisania się – konieczne jest ponowne wypełnienie Formularza rejestracji. Organizator może również tworzyć listy rezerwowe na wypadek wyczerpania limitów, o których mowa w § 5 pkt 1, na wypadek anulowania nieopłaconych rezerwacji.

12.    Udział Uczestnika w Rajdzie jest zagwarantowany w razie prawidłowej rejestracji, uiszczenia pełnej opłaty rejestracyjnej, a także po pozytywnej weryfikacji przez Organizatora poprzez zamieszczenie przez niego słowa „TAK” w rubryce „Potwierdzony” na liście startowej Uczestników.

13.    W razie nieuzyskania przez Uczestnika pozytywnej weryfikacji, o której mowa w punkcie poprzedzającym, Organizator zwróci Uczestnikowi uiszczoną opłatę rejestracyjną na konto Uczestnika.

14.    Po zapisaniu się na Rajd i uiszczeniu opłaty rejestracyjnej:

a)      Uczestnik zapisany do Klasy EASY nie może zmienić Klasy,

b)      Uczestnik zapisany do Klasy EASY lub do Klasy MEDIUM/EXPERT (jeszcze przed Prologiem, o którym mowa w § 5 pkt 10) może dokonać zmiany Podklasy, pod warunkiem, że motocykl spełnia wymogi techniczne zmienionej Podklasy.

15.    Wszelkie zmiany dotyczące zarejestrowanych Uczestników dokonywane są przez Organizatora na podstawie zgłoszeń mailowych Uczestników na adres e-mail: jacek.szpunt@dwaswiaty.org.pl.

16.    Organizator w ramach opłaty rejestracyjnej zapewnia Uczestnikom:

a)      przeprowadzenie Rajdu na wyznaczonych trasach, w tym w szczególności na Odcinkach Specjalnych,

b)      opiekę ratowników przedmedycznych podczas trwania Rajdu, zapewniających udzielenie pierwszej pomocy w sytuacji nieszczęśliwego wypadku na terenie Bazy Rajdu lub na Odcinkach Specjalnych,

c)       wyżywienie, na które składają się: dwa śniadania, obiadokolacje w formie grilli, w drugi dzień Rajdu dodatkowo ciepła zupa oraz ognisko, a także wrzątek, kawa i herbata w czasie trwania Rajdu,

d)      biwak, tj. rozbicie namiotu, z uwzględnieniem ograniczeń powierzchniowych terenu, na którym zlokalizowana jest Baza Rajdu – o dostępności terenu pod namiot decyduje kolejność przyjazdów Uczestników,

e)      parking dla samochodów, busów i kamperów, z uwzględnieniem ograniczeń powierzchniowych terenu, na którym zlokalizowana jest Baza Rajdu – o dostępności terenu pod parkowanie decyduje kolejność przyjazdów Uczestników,

f)       parking dla motocykli tzw. parc ferme,

g)      dostęp do polowych urządzeń sanitarnych, w tym w szczególności do toalet i umywalek,

h)      pakiet startowy dla każdego Uczestnika, na który składają się: identyfikator, kupony na posiłki, naklejka rajdowa, naklejka z numerem, Program oraz inne informacje i wskazówki związane z przebiegiem Rajdu, przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość nieznacznej zmiany zawartości pakietu startowego spowodowanej względami organizacyjnymi lub logistycznymi,

i)        zwrotny chip pomiarowy z numerem startowym, który Uczestnik zobowiązany jest umieścić na motocyklu.

17.    Każdy Uczestnik, który otrzymał chip pomiarowy, o którym mowa w lit. i punktu poprzedzającego, zobowiązany jest do jego zwrotu Organizatorowi. W razie zgubienia, odmowy zwrotu lub zwrotu niekompletnego, uszkodzonego albo zniszczonego chipa pomiarowego, Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia Organizatorowi kwoty w wysokości 300 zł.

18.    Organizator w porozumieniu z właścicielem Bazy Rajdu dokonuje rezerwacji noclegów w pokojach wyznaczonych przez właściciela Bazy Rajdu na rzecz zainteresowanych Uczestników, a także rozlicza opłaty za te noclegi. Noclegi, o których mowa w niniejszym punkcie podlegają dodatkowej opłacie, która nie jest uwzględniona w opłacie rejestracyjnej. Informacja o cenach za noclegi zostanie zamieszczona na Stronie internetowej, a pokoje będą przydzielane według kolejności zgłoszeń w Biurze Rajdu po przybyciu Uczestników do Bazy Rajdu. W sprawach nieuregulowanych ogłoszeniem dotyczącym noclegów, o których mowa w niniejszym punkcie, stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu.

19.    Organizator może przeprowadzić podczas Rajdu szkolenie nauki jazdy w offroad’zie dla Uczestników biorących udział w Rajdzie w Klasie EASY. Przewidywana liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona i wynosi 30 miejsc, przy czym o możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń. W razie przeprowadzania takiego szkolenia, jego szczegóły, w tym termin, sposób zapisu oraz program szkolenia, zostaną ogłoszone nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem Rajdu na Stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora, takich jak Facebook oraz Instagram. W sprawach nieuregulowanych ogłoszeniem dotyczącym szkolenia, o którym mowa w niniejszym punkcie, stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 7. ZASADY UCZESTNICTWA W RAJDZIE.

1.       W związku z uczestnictwem w Rajdzie, każdy Uczestnik zobowiązuje się:

a)      stosować do zaleceń Organizatora, w tym Komandora Rajdu oraz obsługi informacyjno-porządkowej, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku podczas Rajdu, w tym w szczególności na terenie Bazy Rajdu oraz na Odcinkach Specjalnych,

b)      nie wnosić na teren Rajdu ani nie posiadać materiałów niebezpiecznych, w tym w szczególności broni oraz innych przedmiotów wskazanych w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, jak również materiałów wybuchowych i łatwopalnych (z wyłączeniem paliwa do pojazdów), wyrobów pirotechnicznych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających (w tym dopalaczy),

c)       przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, jak również regulaminu terenu, na którym zlokalizowana jest Baza Rajdu,

d)      chronić swoje rzeczy osobiste wniesione na teren Rajdu przed zniszczeniem, zgubieniem lub kradzieżą oraz przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za te rzeczy osobiste,

e)      zgłosić się w celu weryfikacji jego uczestnictwa w Biurze Rajdu najpóźniej do godz. 8:00 drugiego dnia Rajdu,

f)       złożyć zgodnie ze stanem faktycznym pisemne oświadczenie dotyczącego kwestii zdrowotnych związanych z sytuacją epidemiczną, będące integralną częścią niniejszego Regulaminu,

g)      na Odcinkach Specjalnych:

·        ściśle stosować się do poleceń Kierownika oraz służb informacyjno-porządkowych, w tym w szczególności dotyczących startu i mety na Odcinkach Specjalnych, a także wstrzymać się od jazdy na Odcinku Specjalnym, jeżeli wystąpią warunki uniemożliwiające przejazd lub inne przeszkody oraz niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora, Kierownika, Komandora Rajdu lub obsługę informacyjno-porządkową,

·        dokonywać przejazdu Odcinka Specjalnego według ustalonej trasy wyznaczonej drogą, taśmą lub innym oznaczeniem umieszczonym przez Organizatora,

·        potwierdzać swoją obecność na punktach kontrolnych poszczególnych dojazdówek,

·        nie podchodzić do bramek pomiarowych ze względu na możliwość zafałszowania pomiaru czasu,

·        nie dokonywać przejazdu nocnego Odcinka Specjalnego przed rozpoczęciem Rajdu, jeżeli Organizator posiada stosowne zezwolenie na korzystanie z takiego Odcinka jedynie w określonych, z góry ustalonych porach, przy czym o istnieniu takich nocnych Odcinków Specjalnych Organizator poinformuje na Stronie internetowej,

2.       Każdy Uczestnik, który zapisał się na Rajd, oświadcza, iż:

a)      spełnia warunki do uczestnictwa w Rajdzie,

b)      przystępuje do udziału w Rajdzie na własną odpowiedzialność, w tym w szczególności:

·        w razie wyrządzenia szkody Organizatorowi, właścicielowi terenu i obiektu, na którym zlokalizowana jest Baza Rajdu, lub jakimkolwiek innym osobom trzecim, w tym w szczególności skutkującej wystąpieniem uszczerbku na zdrowiu, uszkodzeniem lub utratą motocykla lub innego mienia przez innego Uczestnika lub każdą inną osobę trzecią – ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za takie szkody na zasadach przewidzianych w przepisach prawa i zwalnia z takiej odpowiedzialności Organizatora,

·        w razie zawinionej przez siebie kolizji lub wypadku skutkującego wystąpieniem u niego uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia lub utraty swojego motocykla – nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora,

c)       akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wszelkich innych dokumentów związanych z uczestnictwem w Rajdzie i wskazanych w niniejszym Regulaminie.

3.       Obsługa informacyjno-porządkowa Organizatora posiada identyfikatory z napisem „ORGANIZATOR”.

4.       Obsługa informacyjno-porządkowa Organizatora, wyposażona w identyfikatory, o których mowa w punkcie poprzedzającym, ma prawo do potwierdzania uprawnień Uczestników do uczestnictwa w Rajdzie, a w przypadku braku takich uprawnień, ma prawo do wezwania Uczestnika do opuszczenia terenu Bazy Rajdu lub Odcinka Specjalnego.

5.       Do udziału w Rajdzie nie będą dopuszczeni Uczestnicy:

a)      co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż znajdują się w stanie nietrzeźwości,

b)      co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż znajdują się pod wpływem środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających (w tym dopalaczy),

c)       odmawiające udziału w czynnościach, o których mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu,

d)      co do których stwierdzono brak uprawnienia do uczestnictwa w Rajdzie,

e)      zachowujący się w sposób agresywny lub w inny sposób stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego na terenie Rajdu,

f)       rażąco naruszający postanowienia pkt 1 niniejszego paragrafu lub inne obowiązki wynikające z pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.

6.       Uczestnicy, których w czasie trwania Rajdu dotyczą okoliczności, o których mowa punkcie poprzedzającym, jak również, którzy podczas jazd poza trasami Odcinków Specjalnych dopuszczają się niszczenia upraw rolnych oraz terenów leśnych, mogą zostać zdyskwalifikowani z udziału w Rajdzie oraz zostać wezwani do opuszczenia terenu Rajdu. Postanowienie niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do wszelkich innych osób przebywających na terenie Rajdu.

7.       W przypadkach, o których mowa w punkcie poprzedzającym – gdy jest to uzasadnione – Organizator o zaistniałej sytuacji zawiadomi Policję. Uczestnicy oraz inne osoby w sposób oczywisty stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia Organizatora lub właściciela terenu i obiektu, na którym zlokalizowana jest Baza Rajdu, oraz mienia osób trzecich, mogą zostać zatrzymane w ramach tzw. obywatelskiego zatrzymania, w celu przekazania ich Policji.

8.       W przypadkach, o których mowa w pkt 5-6 niniejszego paragrafu, Uczestnik nie jest uprawniony do zwrotu uiszczonej opłaty rejestracyjnej w związku z niewpuszczeniem na teren Rajdu lub przerwaniem uczestnictwa w Rajdzie.

§ 8. PRZEBIEG RAJDU.

1.       Przebieg Rajdu nastąpi według Programu. Wstępny Program Rajdu, który nie jest wiążący i ma charakter poglądowy, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2.       Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Programie, w tym w szczególności ze względu na konieczność zapewnienia prawidłowego przebiegu Rajdu oraz należytego poziomu bezpieczeństwa Uczestników.

3.       Biuro Rajdu będzie czynne:

·        w pierwszym dniu Rajdu w godz. 16:00-22:00,

·        w drugim dniu Rajdu w godz. 6:00-8:00.

4.       Badanie techniczne zostanie przeprowadzone w dniach i godzinach wskazanych w Programie.

5.       W razie pozytywnej weryfikacji w zakresie badania technicznego, Uczestnik otrzyma:

a)      odpowiednią naklejkę z informacją o przeprowadzonym badaniu technicznym, którą zobowiązany jest umieścić na motocyklu lub kasku,

b)      koordynaty GPS startów oraz met poszczególnych Odcinków Specjalnych, które dotyczą danego Uczestnika,

c)       ślady GPS (tzw. tracki) dotyczące tzw. dojazdówek, na których ustanowione będą punkty kontrolne, przy czym informację o ilości punktów kontrolnych Organizator przekaże Uczestnikom nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem Rajdu, w tym w szczególności na Stronie internetowej.

6.       Za wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem na Odcinkach Specjalnych odpowiada Kierownik Odcinka Specjalnego, zwany dalej Kierownikiem, oraz Komandor Rajdu.

7.       Każdy Uczestnik będzie miał mierzony czas przejazdu od startu Odcinka Specjalnego (START) do przekroczenia mety lotnej na mecie (STOP) wg stopera, chipa lub bramki pomiarowej  zamieszczonych  na poszczególnych Odcinkach Specjalnych. Odległość między metą lotną a metą (STOP) jest uzależniona od warunków terenowych i wynosi od  8 do 12 m.

8.       Uczestnicy będą wypuszczani na Odcinki Specjalne w odstępach 10-sekundowych, chyba że wystąpią inne okoliczności wydłużające lub skracające start danego Uczestnika, przy czym decyzję w tym zakresie podejmuje Kierownik.

9.       Uczestnik zobowiązany jest zatrzymać się za metą lotną przed lub bezpośrednio na mecie (STOP), pod rygorem dyskwalifikacji, a następnie – po całkowitym zatrzymaniu motocykla – ustąpić miejsca przejeżdżając w inne bezpieczne miejsce. Uczestnik nie może podchodzić do bramek pomiarowych ze względu na możliwość zafałszowania pomiaru czasu.

10.    Neutralizacja Odcinka Specjalnego możliwa jest w sytuacji, kiedy z powodu Siły Wyższej nie będzie możliwy przejazd mierzony czasem lub wystąpią inne nieprzewidziane sytuacje. Decyzję o neutralizacji danego Odcinka Specjalnego podejmuje Komandor Rajdu w porozumieniu z właściwym Kierownikiem.

11.    Uczestnik, który nie przejedzie wyznaczoną trasą, w tym w szczególności ominie przeszkody lub skróci trasę Odcinka Specjalnego, otrzyma punkty karne w postaci dodatkowego czasu doliczanego do czasu końcowego. Decyzję o przyznaniu punktów karnych podejmuje Kierownik po konsultacjach z  Sędziami Liniowymi na trasie danego Odcinka Specjalnego.

12.    Klasyfikacja na Odcinkach Specjalnych przebiega w następujący sposób:

a)      po zakończeniu Odcinków Specjalnych Komisja Sędziowska w  Biurze Rajdu  dokonuje końcowej klasyfikacji Uczestników, a następnie wywiesza wyniki nieoficjalne,

b)      Uczestnicy mają możliwości złożenia reklamacji wobec wyników nieoficjalnych przez 30 minut od momentu ich wywieszenia, które podlegają weryfikacji przez komisję sędziowską,

c)       w razie braku reklamacji, o których mowa w literze poprzedzającej, albo po ich weryfikacji, komisja sędziowska podaje wyniki oficjalne.

13.    Po ukończeniu Rajdu wszelkie klasyfikacje i wyniki zostaną opublikowane przez Organizatora na Stronie internetowej.

§ 9. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W RAJDZIE.

1.       Każdy Uczestnik jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy uczestnictwa w Rajdzie zawartej za pośrednictwem Strony internetowej w terminie 14 dni od dnia zapisania się na Rajd, bez podania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Aby skorzystać z tego uprawnienia, Uczestnik powinien wysłać stosowne oświadczenie o odstąpieniu we wskazanym terminie na adres e-mail: jacek.szpunt@dwaswiaty.org.pl lub na adres Organizatora: Raczyce 11, 52-210 Henryków. Organizator udostępnia wzór oświadczenia o odstąpieniu, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2.       W razie skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Organizator zwraca Uczestnikowi wniesioną opłatę rejestracyjną na rachunek bankowy, z którego opłata ta wpłynęła.

3.       Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, każdy Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Rajdzie w terminie nie krótszym niż 28 dni przed jego rozpoczęciem na zasadach przewidzianych postanowieniami niniejszego paragrafu.

4.       W razie rezygnacji z uczestnictwa w Rajdzie po upływie 14 dni od dnia zapisania się, Organizator dokonuje zwrotu uiszczonej opłaty rejestracyjnej po potrąceniu kosztów, które zostały przez niego poniesione w związku z planowanym uczestnictwem danego Uczestnika w Rajdzie (w tym w szczególności koszty związane z opłatami administracyjnymi na rzecz organów administracji publicznej oraz na rzecz podwykonawców, z których usług korzysta Organizator w ramach Rajdu). Wysokość potrącenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zależna jest od momentu wpływu rezygnacji i wynosi ona:

·        20% opłaty rejestracyjnej – jeżeli rezygnacja nastąpi na nie krócej niż na 58 dni przed rozpoczęciem Rajdu,

·        30% opłaty rejestracyjnej – jeżeli rezygnacja nastąpi na nie krócej niż na 43 dni przed rozpoczęciem Rajdu,

·        50% opłaty rejestracyjnej – jeżeli rezygnacja nastąpi na nie krócej niż na 28 dni przed rozpoczęciem Rajdu.

5.       Oświadczenie o rezygnacji Uczestnik powinien wysłać na adres e-mail: jacek.szpunt@dwaswiaty.org.pl. O dacie wpływu oświadczenia decyduje data wysłania wiadomości e-mail na adres e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 10. REKLAMACJE.

1.     Każda osoba (w tym w szczególności Uczestnik) może złożyć reklamację, jeżeli według niej rejestracja lub Rajd realizowany jest niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2.     Reklamacja powinna zawierać dane zgłaszającego oraz datę i opis zaistniałej sytuacji.

3.     Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: jacek.szpunt@dwaswiaty.org.pl.

4.     Do reklamacji Organizator ustosunkuje się w przeciągu 14 dni.

5.     Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail zgłaszającego, a w razie jego braku w formie pisemnej na adres podany przez zgłaszającego.

§ 11. DANE OSOBOWE I WIZERUNEK UCZESTNIKÓW.

1.       Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2.       Organizator jako Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.

3.       Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników zamieszczone zostały w „Klauzuli informacyjnej dla Uczestników” oraz w „Polityce prywatności”, stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu oraz wykonujących względem Uczestników i użytkowników Strony internetowej obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO.

4.       Przebieg Rajdu oraz wydarzeń mu towarzyszących może być utrwalony w postaci materiałów fotograficznych i audiowizualnych, co może się wiązać z utrwaleniem wizerunku Uczestnika lub innych osób. Materiały fotograficzne i audiowizualne, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą być zamieszczane przez Organizatora na jego Stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora, takich jak Facebook oraz Instagram, w celu zrelacjonowania i poinformowania o przebiegu oraz wynikach Rajdu.

5.       W przypadku, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, podstawą prawną do przetwarzania wizerunku Uczestników, może być:

a)      zgoda Uczestnika lub innej osoby na wykorzystanie wizerunku w zakresie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, albo

b)      art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

6.       Organizator zapewnia, że rozpowszechnianie materiałów fotograficznych i audiowizualnych będzie dokonywane wyłącznie w zakresie i celu wskazanym w pkt 4 niniejszego paragrafu oraz w sposób zapewniający należytą ochronę dóbr osobistych Uczestnika oraz innych osób.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1.       Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem zamieszczenia ich na Stronie internetowej, co nie wpływa na uprawnienia Uczestników nabyte przed wprowadzeniem zmiany. Rejestracja dokonana przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie realizowana na zasadach obowiązujących w momencie jej dokonywania.

2.       Wszelkie spory między Uczestnikami a Organizatorem rozstrzygane będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwy do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy według zasad ogólnych.

3.       Uczestnik będący konsumentem może:

a)      skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Organizator, jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu (adres: ul. Ofiar Oświęcimskich 15a, 50-059 Wrocław, e-mail: sekretariat@wiih.wroclaw.pl, strona internetowa: wiih.ibip.wroc.pl),

b)      złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.       Regulamin obowiązuje od dnia 8 marca 2021 r. do dnia zakończenia Rajdu.