Klauzula informacyjna dla Uczestników

 

 1. Fundacja „Dwa Światy” z siedzibą i adresem korespondencyjnym: Raczyce 11, 52-210 Henryków, KRS: 0000350780, NIP: 8871799720, będąca organizacją pożytku publicznego, e-mail: szpunt@dwaswiaty.org.pl, zwana dalej Administratorem, jest administratorem danych osobowych uczestników Rajdu Tukan (edycja 2021) będącym offroad’owym amatorskim rajdem sportowym, zwanym dalej Rajdem, organizowanym przez Administratora, zwanych dalej Uczestnikami.
 2. Administrator wdrożył odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne, w tym Politykę Ochrony Danych Osobowych oraz procedury, a także przeszkolił swoich pracowników, którzy w zakresie swoich obowiązków przetwarzają dane osobowe Uczestników, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych mając na względzie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 1781), zwanej dalej Ustawą, oraz inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Źródłem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są Uczestnicy, tj. osoby, których dane dotyczą.
 4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji Rajdu organizowanego przez Administratora oraz w celu wzięcia w nim udziału przez Uczestnika.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest:
 6. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu uczestnictwa w Rajdzie organizowanym przez Administratora – zgoda może być wyrażona w postaci stosownego oświadczenia lub w postaci wyraźnego działania potwierdzającego (w tym np. poprzez zgłoszenie swojego udziału oraz akceptację stosownego Regulaminu), albo – gdy zgoda nie ma zastosowania –
 7. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania stosunku prawnego, którego Uczestnik jest stroną, lub do podjęcia na żądanie Uczestnika działań przed powstaniem takiego stosunku prawnego pomiędzy Uczestnikiem a Administratorem, lub
 8. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności obowiązków wynikających z przepisów dotyczących kwestii rachunkowych, podatkowych oraz archiwalnych, lub
 9. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, co dotyczy w szczególności ewentualnych roszczeń Uczestnika związanych z realizacją i przebiegiem Rajdu.
 10. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt 4 powyżej, a zatem stanowi warunek realizacji oraz uczestnictwa w Rajdzie organizowanym przez Administratora, dlatego niepodanie tych danych skutkuje niemożnością takiego uczestnictwa.
 11. Zgodnie z zasadą minimalizacji, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. c RODO, Administrator przetwarza wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt 4 powyżej.
 12. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Uczestnika. Dane osobowe bez zgody Uczestnika mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom posiadającym stosowne umocowanie w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności organom administracji, organom podatkowym, organom ścigania i innym uprawnionym podmiotom.
 13. Dane osobowe Uczestników mogą być przez Administratora powierzane do przetwarzania:
 14. firmom informatycznym świadczącym usługi hostingowe, obsługującym domeny internetowe oraz zajmujące się obsługą systemów komputerowych, z których korzysta Administrator,
 15. firmom świadczącym na rzecz Administratora inne usługi, które są niezbędne do bieżącej działalności Administratora, w tym w szczególności w celu organizacji i przeprowadzenia Rajdu.

zwanym dalej łącznie Podmiotami przetwarzającymi.

W takiej sytuacji Administrator zawiera z Podmiotami przetwarzającymi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Podmioty przetwarzające przetwarzają powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia.

 1. Dane osobowe Uczestników nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby takie przekazywanie miało miejsce, wówczas Uczestnicy zostaną o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wskazanych w pkt 4 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w niniejszym punkcie, w przypadku, gdy taki obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa (np. w zakresie przechowywania dokumentacji rachunkowej i podatkowej) lub z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt 5 lit. c powyżej (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte).
 3. Uczestnik ma prawo do:
 4. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 12 RODO,
 5. dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
 6. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO,
 7. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) zgodnie z art. 17 RODO,
 8. ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO,
 9. przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
 10. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO,
 11. niepodlegania profilowaniu zgodnie z art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,

z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.

 1. W przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt 5 lit. a powyżej, Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Poza uprawnieniami, o których mowa w dwóch punktach poprzedzających, Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), o którym mowa w art. 77 RODO, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
 3. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, przez Administratora w rozumieniu przepisów RODO.
 4. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora oraz z realizacją uprawnień, o których mowa w pkt 12-13 powyżej, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: szpunt@dwaswiaty.org.pl lub w formie pisemnej na następujący adres Administratora: Raczyce 11, 52-210 Henryków.
 5. Zgłoszenie powinno zawierać: dane osoby lub osób, ono dotyczy, zdarzenie będące powodem Zgłoszenia, a także – w miarę możliwości – treść żądania, podstawę prawną żądania oraz oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 6. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia przypadków określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są – jeżeli ma to zastosowanie – osoby, których dane dotyczą (tj. Uczestnicy), oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.