POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

 

 1.  Fundacja „Dwa Światy” z siedzibą i adresem korespondencyjnym: Raczyce 11, 52-210 Henryków, KRS: 0000350780, NIP: 8871799720, będąca organizacją pożytku publicznego, e-mail: szpunt@dwaswiaty.org.pl, zwana dalej Administratorem, jest administratorem danych  osobowych użytkowników Strony internetowej działającej pod adresem www.rajdtukan.pl, zwaną dalej Stroną internetową.
 2. Administrator wdrożył odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne, w tym Politykę Ochrony Danych Osobowych oraz procedury, a także przeszkolił swoich pracowników, którzy w zakresie swoich obowiązków przetwarzają Państwa dane osobowe, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych mając na względzie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej Ustawą, oraz inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Celem Strony internetowej jest zapoznanie użytkowników z informacjami na temat Rajdu Tukan będącym offroad’owym amatorskim rajdem sportowym, zwanym dalej Rajdem, organizowanym przez Administratora, a także umożliwienie użytkownikom rejestracji na aktualną edycję Rajdu za pośrednictwem Formularza rejestracji udostępnionego na Stronie internetowej.
 4. Poza danymi osobowymi koniecznymi do wypełnienia Formularza rejestracji, na Stronie internetowej mogą być dodatkowo zbierane następujące dane osobowe:
 5. adres IP urządzenia lub identyfikator przeglądarki – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP oraz inne informacje zawarte w logach systemowych, wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
 6. ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez Państwa jako użytkowników Strony internetowej za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub poprzez kontakt telefoniczny.
 7.  Źródłem przetwarzanych przez Administratora danych osobowych są Państwo, tj. osoby, których dane dotyczą.
 8. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 9. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w tym w szczególności w celu uczestnictwa w Rajdzie organizowanym przez Administratora – zgoda może być wyrażona w postaci stosownego oświadczenia lub w postaci wyraźnego działania potwierdzającego (w tym np. poprzez zgłoszenie swojego udziału oraz akceptację stosownego Regulaminu), albo – gdy zgoda nie ma zastosowania –
 10. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania stosunku prawnego, którego są Państwo stroną, lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed powstaniem takiego stosunku prawnego pomiędzy Państwem a Administratorem, lub
 11. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności obowiązków wynikających z przepisów dotyczących kwestii rachunkowych, podatkowych oraz archiwalnych, lub
 12. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeżeli zostały one wszczęte w tym okresie, co dotyczy w szczególności Państwa ewentualnych roszczeń związanych z działalnością Administratora.
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i każdy użytkownik Strony internetowej decyduje czy i w jakim zakresie zamierza korzystać ze Strony internetowe oraz przekazywać swoje dane osobowe, z uwzględnieniem zasad wynikających z treści niniejszej Polityki prywatności. Nie mniej jednak podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt 3 powyżej, jak również stanowi warunek Państwa uczestnictwa w Rajdzie, a zatem brak ich podania skutkuje niemożnością takiego uczestnictwa.
 14. Zgodnie z zasadą minimalizacji, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. c RODO, Administrator przetwarza wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt 3 powyżej.
 15. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. Dane osobowe bez Państwa zgody mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom posiadającym stosowne umocowanie w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności organom administracji, organom podatkowym, organom ścigania i innym uprawnionym podmiotom.
 16. Państwa dane osobowe mogą być przez Administratora powierzane do przetwarzania:
 17. firmom informatycznym świadczącym usługi hostingowe, obsługującym domeny internetowe oraz zajmujące się obsługą systemów komputerowych, z których korzysta Administrator,
 18. firmom świadczącym na rzecz Administratora inne usługi, które są niezbędne do bieżącej działalności Administratora,

zwanym dalej łącznie Podmiotami przetwarzającymi.

W takiej sytuacji Administrator zawiera z Podmiotami przetwarzającymi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Podmioty przetwarzające przetwarzają powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia.

 1. W związku z występowaniem na Stronie internetowej łącznika do konta Administratora na Facebooku, w zakresie danych dotyczących w szczególności IP lub identyfikatora przeglądarki internetowej, powyższe dane są przetwarzane na zasadach współadministracji z Facebook Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, miałoby miejsce przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, odbywa się to na zasadach określonych w pkt 12 poniżej.
 2. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby takie przekazywanie miało miejsce, wówczas zostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wskazanych w pkt 3 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w niniejszym punkcie, w przypadku, gdy taki obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa (np. w zakresie przechowywania dokumentacji rachunkowej i podatkowej) lub z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt 6 lit. d powyżej (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte).
 4. Jako osoby, których dane dotyczą, mają Państwo prawo do:
 5. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 12 RODO,
 6. dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
 7. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO,
 8. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) zgodnie z art. 17 RODO,
 9. ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO,
 10. przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
 11. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO,
 12. niepodlegania profilowaniu zgodnie z art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,

z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.

 1. W przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt 6 lit. a powyżej, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Poza uprawnieniami, o których mowa w dwóch punktach poprzedzających, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), o którym mowa w art. 77 RODO, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
 3. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, przez Administratora w rozumieniu przepisów RODO.
 4. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora oraz z realizacją uprawnień, o których mowa w pkt 14-15 powyżej, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: szpunt@dwaswiaty.org.pl lub w formie pisemnej na następujący adres Administratora: Raczyce 11, 52-210 Henryków.
 5. Zgłoszenie powinno zawierać: dane osoby lub osób, ono dotyczy, zdarzenie będące powodem Zgłoszenia, a także – w miarę możliwości – treść żądania, podstawę prawną żądania oraz oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 6. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia przypadków określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są – jeżeli ma to zastosowanie – osoby, których dane dotyczą (tj. Państwo), oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Strony internetowej oraz Rajdu, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.
 8. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności stosuje się w możliwym zakresie odpowiednio do wszystkich osób, z którymi Administrator pozostaje w stosunkach prawnych i wobec których również jest Administratorem ich danych osobowych.
 9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.