Regulamin ogólny Rajdu Tukan Mały

under construction

Regulamin Tukan Mały  2019 (I edycja)

§ 1

 Organizator i nazwa:

 1. Organizatorem Rajdu Tukan jest: Fundacja „Dwa Światy” KRS 0000350780, z siedzibą w Raczycach 11, 57-210 Henryków, Organizacja Pożytku Publicznego.
 2. Wszelkie sprawy organizacyjne nadzoruje z ramienia organizatora  Komandor Rajdu Jacek Szpunt.

 §2

 Cel rajdu:

 1. Popularyzacja turystyczna  regionu w którym rozgrywana jest impreza.
 2. Upowszechnianie zasad bezpiecznego sportu motorowego.
 3. Doskonalenie techniki jazdy motocyklem, a w szczególności manewrowania oraz jazdy w trudnych warunkach terenowych.
 4. Upowszechnianie zasad Fair Play i postawy „dobrego motocyklisty”.

§3

Termin i miejsce:

 1. Rajd Tukan Mały  odbywa się w drugi weekend września  w roku 2019 w terminie 14 do 15 września (sobota, niedziela).
 2. Rajd Tukan Mały  to rajd offroadowy, dla kierowców posiadających umiejętności poruszania się motocyklem w terenie.
 3. Rajd składa się z Odcinków Specjalnych tzw. OS które są umiejscowione na terenie wydzielonym zamkniętym dla ruchu drogowego.
 4. Szczegółowy program rajdu zostanie ogłoszony najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem imprezy, na oficjalnej stronie rajdu.
 5. Miejsce zakwaterowania i startów określa się nazwą „Baza  Rajdu”.
 6. Baza Rajdu znajdować się będzie na terenie miasta Wałbrzych teren kompleksu sportowo wypoczynkowego Aqua Zdrój Wałbrzych przy ulicy Ratuszowa 6. 
 7. Na terenie Bazy znajduje się Biuro Zawodów.

  §4

 Zapisy i udział w rajdzie:

 1. W Rajdzie Tukan Mały obowiązują szczególne zasady uczestnictwa. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest spełnienie niniejszych warunków:
  1. Dopuszczony jest udział motocykli enduro o pojemności równej i większej  125  ccm
  1. Nie jest określona maksymalna pojemność motocykla
  1. Motocykl nie musi posiadać rejestracji
  1. Wymogiem koniecznym, jest wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia od ryzyka startu w imprezie rajdowej. W ciągu najbliższych dni zostanie uzupełniony link do obowiązkowego ubezpieczenia.
  1. Mininalny wiek uczestnika to 17 lat (bierzemy pod uwagę datę 13 września jako dzień ukończenia 17 lat).  Uczestnik poniżej 17 roku życia musi pojawić się na Rajdzie wraz z dorosłym prawnym opiekunem .
 2. Uczestnicy zawodów dokonują zgłoszenia (zapisu) na rajd  po przez formularz elektroniczny znajdujący się na oficjalnej stronie rajdu www.rajdtukan.pl
 3. Formularz będzie udostępniony w dniu otwarcia zapisów , organizator poinformuje na stronie rajdu, jak też na Fanpageu rajdu o terminie otwarcia formularza zapisów.
 4. Uczestnik zgłaszając się w dniu zapisów określa klasę motocykla którym startuje, a także rodzaj trudności trasy  rajdu. Po zapisaniu – uczestnik  nie może dokonywać zmiany klasy motocykla.
 5. Klasy motocykla zostaną umieszczone w formularzu zapisów, a także opisane w szczegółowym regulaminie OFFroad zamieszczonym na stronie rajdu.  
 6. Po dokonaniu zapisów poprzez formularz uczestnik obowiązany jest do uiszczenia opłaty wpisowego.
 7. Wpisowe ustalanie jest w paragrafie 8.
 8. Jeśli w ciągu 14 dni od dokonania zapisów, uczestnik nie dokona opłaty, następuje jego automatyczne usunięcie z listy zapisów.
 9. Organizator ustala limit uczestników na rajdzie – określona zostaje ilość 350 uczestników z potwierdzonym opłaconym wpisowym.
 10. Po zapełnieniu limitu zapisów na rajd i po uzyskaniu kompletu zapisów (potwierdzone wpłaty) następuje wstrzymanie przyjęć uczestników.
 11. Zawodnik ma zagwarantowany start w zawodach po dokonaniu opłaty wpisowego i potwierdzeniu przez organizatora, iż jego zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane (limit przyjęć).
 12. W sytuacji, kiedy po dokonaniu zapisów, i wniesieniu opłaty uczestnik nie uzyska pozytywnej weryfikacji – został wcześniej przekroczony limit, opłata wpisowego zostanie zwrócona na konto uczestnika (wartość zostanie pomniejszona o opłaty i prowizje instytucji bankowych obsługujących proces opłat – bank, dotpay, paypal).
 13. W sytuacji, kiedy limit zapisów nie zostanie wyczerpany  organizator zastrzega sobie możliwość otwarcia zapisów w dniu poprzedzającym start i dniu startu w biurze zawodów w dniu 13 września od godziny 16.00 do 22.00.
 14. Raz opłacone wpisowe nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny wycofania się uczestnika z rajdu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 13 niniejszego paragrafu.

§5

 Trasa:

 1. Rajd będzie przebiegał zarówno po drogach publicznych jak i na  terenach zamkniętych, niedostępnych dla ruchu drogowego. Rozgrywki odbędą się w sobotę – 14 wrzesnia 2019.
 2. Trasa przejazdu na odcinku OS zostanie wyznaczona za pomocą farby ekologicznej, taśm, strzałek. Uczestnicy rajdu  otrzymają także informacje o sposobie dojazdu do OSów.  

 §6

Kibice

 1. Z racji wielu osobistych relacji organizator dopuszcza udział osób trzecich określanych mianem kibica.
 2. Zgłoszenie kibica następuje przy wypełnianiu formularza zapisów.
 3. Kibic zgłoszony przy zapisywaniu się na rajd może skorzystać z opcji wpisowego dla kibica umożliwiające mu skorzystanie z takiego samego wyżywienia jak uczestnik rajdu.
 4. Osoby, nie będące uczestnikami zawodów i nie posiadające statusu Kibice (opaska identyfikacyjna) zostaną usunięte z terenu Bazy Rajdu przez organizatora.

 §7

 Uczestnictwo

 1. W rajdzie zabroniony jest udział pasażera.
 2. Warunkiem uczestniczenia w rajdzie jest  dokonanie opłaty wpisowego.
 3. Zgłoszenia on-line zostaną zawieszone w momencie uzyskania limitu uczestników bądź najpóźniej  w dniu 8 września 2019 roku.
  W sytuacji nie zapełnienia limitów uczestników, po tym terminie będzie można się zarejestrować i opłacić uczestnictwo w rajdzie jedynie w Biurze Zawodów w piątek  w godzinach pracy Biura Zawodów – wymaga to odrębnego ogłoszenia przez Organizatora.
 4. Każdy kierowca biorący udział w rajdzie otrzyma swój numer startowy, który jest obowiązany zamieścić na motocyklu. Szczegóły techniczne i sportowe związane z rajdem będą opisane w regulaminie OFFroad zamieszczonym na stronie rajdu.
  Brak zamieszczonego na motocyklu numeru startowego jest podstawą do dyskwalifikacji z klasyfikacji.
 5. Biuro Zawodów będzie czynne: w dniu 13 września  od godziny 15.00 do 22.00, w dniu 14 maja od godziny 6.00 do godziny 7.30,
 6. Organizator w ramach opłaty wpisowego gwarantuje uczestnikom:
  1. bezpłatną opiekę ratowników przedmedycznych podczas trwania rajdu – zapewniających udzielenie pierwszej pomocy w sytuacji nieszczęśliwego wypadku w strefie bazy rajdu i rozgrywek  Racing
  2. organizację tras
  3. bezpłatne wsparcie techniczne w czasie trwania rajdu – szczegóły w paragrafie 10
  4. piątkowego grila  
  5. śniadanie w sobotę (Buła Vikinga)
  6. w sobotę po zakończeniu jazd sportowych ciepłą zupę (Stojące Co Nieco)
  7. sobotnią wieczorną uroczystą kolację grilową z wyżywieniem (Jadło Trola)
  8. wrzątek, kawę i herbatę podczas wszystkich dni  trwania  imprezy
 7. Organizator nie zapewnia noclegów. Na stronie rajdu zostaną zamieszczone informacje o istniejących ośrodkach i miejscach noclegowych na terenie Wałbrzycha  i okolic.
 8. Organizator informuje, iż na terenie Bazy Rajdu będzie możliwość rozbicia namiotów w wyznaczonych  miejscach, nie mniej jednak ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność przyjazdu.
 9. Organizator wyznacza miejsca postojowe dla Busów – na ogólnym parkingu wyznaczonym przy ośrodku Aqua Zdrój.
 10. Każdy zweryfikowany uczestnik rajdu bądź kibic zobowiązany jest nosić opaskę identyfikacyjną na ręce, ponieważ osoby bez opasek będą wypraszane z terenu bazy przez ochronę.
 11. Jedynie zarejestrowany uczestnik posiadający odpowiednią opaskę będzie mógł znajdować się w zamkniętym Parc Ferme znajdującym się na terenie Bazy Rajdu.

§8

 Opłaty i nagrody:

 1. Każdy uczestnik rajdu ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego).
 2. Wpisowe internetowe wynosi :
  wpisowe 
Kierowca 320
Kibic 75

WPISOWE W DNIU IMPREZY – jeśli będą przyjmowane zapisy w dniu imprezy, wynosi 420 PLN płatne jedynie gotówką.

(*) Opłata za kibica  zawiera jedynie koszt wyżywienia podczas trwania rajdu.

 1. Raz uiszczona opłata nie podlega zwrotowi, ani przeniesieniu na innego zawodnika.
 2. Wpłaty można dokonać dwojako:
  1. poprzez formularz płatności elektronicznych na stronie rajdu
  1. lub dokonując przelewu bezpośrednio na konto organizatora

Fundacja „Dwa Światy”

Raczyce 11

57-210 Henryków

Numer konta:

1750 1064 0000 0000 2110 9371

tytułem: „Rajd Tukan Mały, nazwisko uczestnika, mail wprowadzony w formularzu zapisów”

 • Trzy miejsca: 1-sze, 2-gie ,3-cie  we wszystkich  klasyfikacjach otrzymają trofea pamiątkowe.
 • Nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów zostaną rozlosowane wśród wszystkich uczestników rajdu na sobotniej wieczornej biesiadzie.
 • Wszyscy uczestnicy Rajdu Tukan otrzymają pakiet startowy zawierający minimum:
 1. Identyfikator (opaskę wejściową)
 2. Kupon na posiłek
 3. Wskazówki do jazd w rajdach, a także informacje o programie rajdu
 4. Naklejkę rajdową
 5. Naklejkę z numerem
 6. Chip pomiarowy  

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zawartości  pakietu startowego

 §9

 Kwestie bezpieczeństwa:

 1. Podczas trwania imprezy  na terenie Biura Zawodów jak i na trasie przejazdu OFF road obowiązują bezwzględnie zasady bezpieczeństwa ogłaszane przez organizatora.
 2. Na drogach publicznych podczas rajdu TUKAN Mały ,  obowiązują zasady Kodeksu Drogowego, każdy uczestnik jest obowiązany zobowiązani są stosować się do przepisów ruchu drogowego – sytuacja taka będzie miała miejsce, jeśli zostaną wyznaczone OSY znajdujące się na terenie miasta i przejazd pomiędzy nimi będzie możliwy jedynie po drodze publicznej.
 3. Wszyscy uczestnicy zawodów stosują się do poleceń obsługi porządkowej zapewniającej bezpieczeństwo podczas trwania imprezy. Obsługa porządkowa będzie posiadała identyfikatory z napisem ORGANIZATOR.
 4. W sytuacjach rażącego nie stosowania się do poleceń Organizatora,   uczestnik nie przestrzegający zasad bezpieczeństwa, może zostać zdyskwalifikowany z Rajdu, a nawet usunięty z imprezy.
 5. Przed startem w Rajdzie Tukan Mały , każdy uczestnik zobowiązany jest podpisać oświadczenie. Oświadczenie jest załącznikiem do niniejszego regulaminu, jego brak dyskwalifikuje zawodnika z uczestnictwa w rajdzie.
 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy i mienie pozostawione na Bazie Rajdu.

 §10

 Serwisowanie motocykli i pomoc techniczna

 1. Organizator dzięki współpracy z profesjonalnymi firmami zapewni możliwość prostego odpłatnego serwisowania motocykli w trakcie trwania naszej imprezy.
 2. W piątek  13 września  od godziny 15,00 do godziny 21,00 w strefie Technicznego Wsparcia będzie możliwość dokonać odpłatnego zakupu i wymiany opon offroadowych, a także dokonania prostych napraw motocykla.
  1. Organizator zapewnia bezpłatne odholowywania motocykli uszkodzonych podczas trwania rajdu tj od piątku do soboty .
 3. Holowanie będzie świadczone dla uczestników u których wystąpi poważna usterka techniczna powodująca brak możliwości jazdy motocyklem – przebicie opony nie kwalifikuje się jako usterka blokująca jazdę motocyklem.
 4. Holowanie obejmuje zasięgiem strefę jazd offroadowych do 10  km od bazy rajdu i wiąże się z  przywiezieniem motocykla do bazy rajdu na lawecie, bądź przyczepie – zasięg ten będzie obejmował odległość OSu od Bazy Rajdu.
 5. Holowanie dostępne jest jedynie dla zarejestrowanych i opłaconych  uczestników rajdu, którzy zgłoszą się w Biurze Zawodów w celu odebrania pakietu startowego i jest bezpłatne.
 6. Kolejność odholowania motocykli do Bazy Rajdu ustala po zgłoszeniu telefonicznym, firma serwisowa, współpracująca z Organizatorem, z zastrzeżeniem, iż na trasach OS holowanie motocykli rozpocznie się dopiero po zakończeniu rozgrywki sportowej i oficjalnym zamknięciu OS.
 7. Wszyscy uczestnicy otrzymają nr kontaktowy do osoby zarządzającej punktem serwisowym.
 8. W sytuacji kiedy uszkodzenie wystąpi poza obszarem objętym usługą holowania, uczestnik może ustalić inne odpłatne zasady świadczenia usługi serwisowej.

 §11

 Postanowienia końcowe:

 1. Po ukończeniu zawodów wszelkie klasyfikacje i wyniki zostaną opublikowane na stronie Rajdu Tukan pod adresem: www.rajdtukan.pl.
 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 3. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady realizowane z uczestnikami zawodów przez Organizatora, a także wyniki uczestników i dane osobowe mogą być wykorzystane w materiałach promocyjnych, reklamowych związanych z realizacją rajdu  w tym roku i następnych edycjach imprezy.
 4. Każdy uczestnik dokonując zapisu oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację Dwa Światy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883).
 5. Każdy uczestnik oświadcza, iż nie rości do organizatora żadnych roszczeń związanych z ewentualnymi uszkodzeniami ciała, które będą efektem jazdy w rajdzie Tukan Mały.
 6. Każdy uczestnik  dokonując zapisu na stronie rajdu potwierdza, iż przyjmuje niniejszy regulamin jako obowiązujący.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy z przyczyn niezależnych, bądź nie zapełnienia minimalnej ilości uczestników, w takim przypadku opłaty poniesione przez uczestników zostaną zwrócone, zostaną one pomniejszone o koszt opłat bankowych i prowizji poniesionych przy transferze środków finansowych.
 8. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 ) Fundacja „Dwa Światy” z siedzibą w Raczycach informuje iż:
  – administratorem danych osobowych jest Fundacja „Dwa Światy” z siedzibą w Raczycach, Raczyce 11,  57- 210 Henryków;
  – dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w Rajdzie Tukan i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;
  – każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
  – podanie danych osobowych jest dobrowolne.